Top
Home   |   O nás   |   Kontakt
 

ADOS   Kurzy prvej pomoci   Opratrovateľská služba   Teambuilding   Zdravotnícke zabezpečenie   AED   Kyslíkové prístroje
 

Pomoc pre život, n.o. – opatrovateľská služba
V čom Vám môžeme byť nápomocní?

Nezisková organizácia Pomoc pre život je registrovaným poskytovateľom terénnej opatrovateľskej služby. Táto sociálna služba sa poskytuje v prirodzenom sociálnom prostredí občanov, ktorí sa pre svoje ťažké zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o prípady, kedy sa občan z dôvodu zníženej sebestačnosti nie je schopný postarať sám o seba, a to ani za pomoci svojich blízkych. Poskytovanie služby sa určuje v hodinách, podľa stupňa odkázanosti občana stanoveného na základe jeho individuálnych potrieb. O stupni odkázanosti rozhoduje obec/mesto, kde má občan trvalý pobyt. Služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a definovaná v § 41 tohto zákona.

Čo budete na vybavenie služby potrebovať?
Doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
 • Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vypracováva a vydáva mestský úrad alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska občana
 • Rozhodnutie o výške aktuálnych dôchodkových dávok – potvrdenie vydáva Sociálna poisťovňa
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 • V čom sme iní?
  Nami poskytované sociálne služby sú zamerané na kvalitu, nie na kvantitu. Dbáme na dodržiavanie všetkých medzinárodných a národných dokumentov (Deklarácia ľudských práv, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, Zákon o sociálnych službách a i.), rovnako tiež kladieme dôraz na dodržiavanie Etického kódexu zamestnancov. Pravidelne monitorujeme kvalitu poskytovanej sociálnej služby, dbáme na pravidelné vzdelávanie zamestnancov a ich supervíziu a s prijímateľom sociálnej služby pracujeme ako s partnerom, pričom dbáme na jeho aktivizáciu. Našim cieľom je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Preto chceme pri poskytovaní sociálnych služieb vytvoriť prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

  Výročná správa 2023

  CENNÍK 2024

  Máte ďalšie otázky?
  Neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle 0911 992 155.