Home   |   O nás   |   Kontakt

ADOS   Kurzy prvej pomoci   Teambuilding   Zdravotnícke zabezpečenie   AED

Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
 
Školenie prebieha v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.
 

 
Trvanie kurzu: 8 hodín (45minút) z toho 3 hodiny teórie a 5 hodín praktickej výučby
    Kurz pozostáva z 3 častí:
        1. teoretická časť- všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
        2. praktická časť - nácvik praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci na figurínach a v simulovaných podmienkach
        3. skúška formou testu – overenie teoretických a praktických vedomostí, vyhodnotenie
V teoretickej časti sa oboznámite s najnovšími odporúčanými postupmi prvej pomoci

 
 
Obsah teoretickej časti:


    1. Prvá pomoc v reťazi prežitia
        • Charakteristika prvej pomoci
        • Ciele prvej pomoci
        • Reťaz prežitia

    2. Zhodnotenie stavu postihnutého
        • Prvotné vyšetrenie
        • Základné život zachraňujúce výkony
        • Základná neodkladná resuscitácia dospelých
        • Resuscitácia dieťaťa

    3. Automatický externý defibrilátor (AED), jeho použitie laickou verejnosťou

    4. Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch:
        • Prvá pomoc pri obštrukcii dýchacích ciest cudzím telesom
        • Prvá pomoc pri bezvedomí so zachovaným dýchaním
        • Prvá pomoc pri masívnom krvácaní
        • Šok
        • Krvácanie z nosa
        • Cudzie teleso v rane

    Prvá pomoc pri náhlych úrazových stavoch
        • Zlomeniny, poranenia kĺbov
        • Úrazy chrbtice a miechy
        • Popáleniny, poleptania
        • Úrazy elektrickým prúdom
        • Dopravné nehody

    Prvá pomoc pri náhlych neúrazových stavoch
        • Kolaps, mdloba, synkopa
        • Kŕčové stavy – epilepsia, febrilné kŕče u detí
        • Cievna mozgová príhoda
        • Srdcový záchvat a infarkt myokardu

    V praktickej časti si vyskúšate život zachraňujúce výkony na figurínach s pomôckami:
        • Nácvik resuscitácie dospelého človeka s použitím AED
        • Nácvik resuscitácie dieťaťa (dojča, dieťa nad 1rok)
        • Nácvik Heimlichovho manévru na dospelej figuríne
        • Odstraňovanie cudzieho telesa z dýchacích ciest u dojčaťa
        • Zastavenie masívneho krvácania pomocou tlakového obväzu
        • Nácvik prvej pomoci v simulovaných situáciách (zlomeniny, popáleniny, bezvedomie, epilepsia...)
        • Nácvik zotavovacej a protišokovej polohy